Over Foto Anoniem

Stichting Foto Anoniem biedt gebruikers die de fotograaf niet hebben kunnen traceren, de mogelijkheid om de foto toch te publiceren. Stichting Foto Anoniem heeft daarvoor een juridisch verantwoorde methode ontwikkeld.

Dat gaat als volgt:
De gebruiker wendt zich tot het bureau van Stichting Foto Anoniem, dat over een uitgebreid adressenbestand beschikt. De gebruiker van een foto is verplicht goed te onderzoeken of de maker te achterhalen is. Lukt het niet om achter de noodzakelijke gegevens van de rechthebbende te komen, dan onderzoekt Stichting Foto Anoniem of een vrijwaring voor aanspraken kan worden afgegeven. In dat geval betaalt de gebruiker de normale tarieven voor publicatie plus vijftien procent administratiekosten en Stichting Foto Anoniem verbindt zich de gebruiker in en buiten rechte te vrijwaren tegen alle aanspraken van de rechthebbende.
Stichting Foto Anoniem reserveert de ontvangen bedragen voor uitbetaling aan rechthebbenden die achterhaald worden en reserveert niet uitbetaalde gelden voor de uit de vrijwaringen voortkomende risico’s en verplichtingen.
Stichting Foto Anoniem is een zelfstandig orgaan dat oorspronkelijk is opgericht door de beroepsvereniging van fotografen. Stichting Foto Anoniem heeft een uitvoeringsovereenkomst met DuPho die de procedure en de afwikkeling doet.

Wetgeving en Jurisprudentie:
De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf. In ruil voor die toestemming vraagt de fotograaf meestal een vergoeding. Als een gebruiker, ondanks alle redelijk mogelijke pogingen daartoe, de fotograaf niet kan traceren, dan kan Stichting Foto Anoniem hier dan toch van nut zijn.

Wat doen we?

Wat doet Stichting Foto Anoniem:
Als u een foto openbaar wilt maken, dan heeft u daarvoor toestemming van de rechthebbende nodig. Kunt u de naam- en adresgegevens van de rechthebbende niet traceren? Dan kan Stichting Foto Anoniem u van dienst zijn. In ruil voor een billijke vergoeding verlenen wij u een vrijwaring, zodat u de foto toch kunt publiceren. Ook nemen wij de verplichting op ons om de fotograaf voor u te zoeken. En mocht de fotograaf u aanspreken op de publicatie, dan kunt u hem naar onze stichting doorverwijzen.

Stichting Foto Anoniem beschikt over een zeer uitgebreid adressenbestand. Als Stichting Foto Anoniem de gezochte naam- en adresgegevens van de fotograaf wel kan achterhalen, dan krijgt u deze informatie. U kunt vervolgens op de gebruikelijke wijze toestemming vragen voor het publiceren van de foto.
Lukt het echter niet om achter de noodzakelijke gegevens van de rechthebbende te komen, dan kunt u een Verzoek om Vrijwaring voor aanspraken van de auteursrechthebbenden indienen. Als Stichting Foto Anoniem u deze vrijwaring afgeeft, betaalt u daarvoor de gangbare tarieven voor publicatie, vermeerderd met 15 procent administratiekosten. Stichting Foto Anoniem verbindt zich daarmee om u, de gebruiker, in en buiten rechte te vrijwaren tegen alle aanspraken van de auteursrechthebbende(n). Stichting Foto Anoniem reserveert de ontvangen bedragen voor uitbetaling aan rechthebbenden die achterhaald worden. Niet-uitbetaalde gelden blijven gereserveerd voor de uit de vrijwaringen voortkomende risico’s en verplichtingen.
Stichting Foto Anoniem heeft geen commercieel oogmerk, maar wil op deze wijze de mogelijkheid creëren voor gebruikers om foto’s rechtmatig te publiceren zonder dat archieffoto’s concurreren met de exploitatie van fotografen in het algemeen.

Waar

Vanaf 2018 is DuPho de uitvoerende organisatie voor Stichting Foto Anoniem

Piet Heinkade 181-K
1019 HC AMSTERDAM
020 788 44 88
Email: info@fotoanoniem.nl

Stichting Foto Anoniem is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren (tussen 9 en 17 uur) van maandag tot en met vrijdag.

Bestuur

T. Meerman (voorzitter)
N. Segers (penningmeester)
R. Huisman (secretaris)